สำนักงานสลากฯ ติดตั้งโซล่าเซลล์ให้โรงเรียน 77 แห่ง มุ่งปลูกฝังเยาวชนดูแลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

  วันนี้ (27 มิ.ย. 2567) เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานกินแบ่งรัฐบาล นำโดยพันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และนางภริตา แจ่มกระจ่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) จ.นนทบุรี ในฐานะตัวแทนโรงเรียนสลากินแบ่งสงเคราะห์ 77 แห่งทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ด้วยการจัดหาและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 

พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานสลากฯ ยึดมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่วเสริมด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ที่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายพัฒนาประเทศในช่วงระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้งดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “องค์กรสลากมุ่งเน้นนวัตกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน”

ในปี 2567 สำนักงานสลากฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ สำหรับใช้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ให้กับโรงเรียนในโครงการจำนวน 77 แห่งทั่วประเทศ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสร้างความตระหนักรู้ในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าให้กับเยาวชน ด้วยโซล่าเซลล์ที่เป็นพลังงานสะอาดมาจากแสงอาทิตย์ ขณะเดียวกัน ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและสร้างประโยชน์กับโรงเรียนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

“สำนักงานสลากฯ เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม ทำให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเมื่อเยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการผลิตและการใช้พลังงานด้วยตนเอง ก็จะเล็งเห็นถึงคุณค่าและเกิดจิตสำนึกที่ดีในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ง ยืนร่วมกัน” พันโท หนุน กล่าว

สำหรับแผนการติดตั้งวระบบโซล่าเซลล์แก่โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ทั้ง  77 แห่งนี้ จะเริ่มดำเนินการติดตั้งกระจายไปยังโรงเรียนในโครงการฯ ทั่วทุกภาค ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567 เป็นชุดโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์  www.glo.or.thและ  Fackbook Fanpage : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *