คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดโดย กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นางบุญภาดา พึ่งบุญ ฯ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี และ ดร.ผ่องศรี เวสารัช เป็นวิทยากร ซึ่งมี ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 161 คน เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปีงบประมาณ 2563 กรมฯ ได้ร่วมกับ คณะที่ปรึกษาโดยศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ และคณะ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการตรากฎหมายรองรับกลไกการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งผลการศึกษาเห็นควรให้มีการยกร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. ขึ้น เพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศ กรมจึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น เป็นครั้งที่ 4 เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ฯลฯ นอกจากนี้ จะมีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่ครั้งที่ 5 ในพื้นที่ภาคใต้ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 จากนั้นจะมีการปรับปรุงร่างกฎหมาย และจัดเวทีเพื่อนำเสนอผลการศึกษาอีกครั้ง ทั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ website กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ www.rlpd.go.th คลิก banner ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย ได้ถึง 17 สิงหาคม 2564 นี้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.