พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดยิ่งใหญ่ ย้อนอดีตงานฉลองรัฐธรรมนูญ ปี 2475 ระหว่าง 7-10 ธันวาคม เปิดแล้ววันนี้!!!

  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 น. สถาบันพระปกเกล้า โดย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำพิธีเปิดงาน “13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า : พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย” ย้อนอดีต สู่งานฉลองรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2475 อย่างยิ่งใหญ่ ภายในงานครั้งนี้มีการแสดงมหรสพ โขน ละคร ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย งานเสวนาและบรรยายพิเศษที่น่าสนใจ และนิทรรศการพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และประธานดำเนินงาน โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว “13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า : พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย” และ รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า กรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมพิธีเปิด โดยนางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้

เนื่องในวาระครบรอบ 130 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และในวาระ 91 ปี ที่สยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก สถาบันพระปกเกล้าในฐานะหน่วยงานที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นชื่อของสถาบันฯ จึงได้จัดกิจกรรมงาน “13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้า : พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญ แก่ปวงชนชาวไทย” เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายเป็นราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

การจัดงานในครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบการย้อนอดีตโดยได้จำลองการแสดงและกิจกรรม จากงานฉลองรัฐธรรมนูญปี 2475 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเกิดความรับรู้ในหมู่ประชาชนว่า สยามประเทศได้มีรัฐธรรมนูญ เป็นธรรมนูญปกครองประเทศ รัฐบาลจึงได้จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายในงานประกอบด้วยการแสดงมหรสพ โขน ละคร ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย งานเสวนาและบรรยายพิเศษที่น่าสนใจ และนิทรรศการพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ โดยงานจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง  ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00-20.00 น. 

โดยภายในงานพบกับ 

การแสดงวิพิธทัศนา

การแสดงโขน ละคร จาก สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

การแสดงดนตรีไทย และ Wind orchestra จากโรงเรียนราชวินิต มัธยม

การแสดง Modern Ballet จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การแสดงละครชาตรี จากคณะละคร จงกลโปร่งน้ำใจ 

กิจกรรมเสวนาวิชาการและบรรยายพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ 

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า  ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ราชบัณฑิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศา  วศินารมณ์ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  เย็นสำราญ ข้าราชการบำนาญ อดีตหัวหน้าฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์รัจนา  พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร)  พ.ศ.2554

อาจารย์ไพฑูรย์  เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-โขน ละคร) พ.ศ.2564

สนุกไปกับกิจกรรมพิเศษ อาหารย้อนยุค และกิจกรรมมากมาย 

พิเศษ!!! สำหรับผู้ใส่ชุดไทยมางาน ได้รับสิทธิ์ถ่ายภาพที่ระลึกฟรี!!!

สนใจเข้าชมงานดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: King Prajadhipok Museum

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *