บี.กริม เพาเวอร์ บริษัทหนึ่งเดียวในเอเชีย คว้ารางวัลองค์กรยั่งยืนระดับโลก จาก S&P Global ในระดับ Top 10% ของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า ตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนรากฐานความยั่งยืน

บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก “The S&P Global Sustainability Yearbook 2024” ในกลุ่มบริษัทผู้นำ 10% แรกของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) เป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชีย ตอกย้ำความสำเร็จภายใต้วิสัยทัศน์แห่งความมุ่งมั่น “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” (Empowering the World Compassionately)

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บี.กริม ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 146 ปี ภายใต้แนวคิด “ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” (Doing Business with Compassion) ทำธุรกิจหลากหลายตั้งแต่ธุรกิจด้านพลังงาน, ธุรกิจอุตสาหกรรม ให้บริการโซลูชันในการจัดการพลังงานและเชื่อมต่อระบบภายในอาคารและภาคอุตสาหกรรม, ธุรกิจสุขภาพ, ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิตอล, ธุรกิจไลฟ์สไตล์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการบริหารจัดการที่สอดประสานกันทั้งการส่งเสริมธุรกิจให้เติบโต ควบคู่การสร้างคุณค่าสู่สังคมไทย
ล่าสุดได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีความยั่งยืนในระดับ Top 10% จาก S&P Global ใน The Sustainability Yearbook 2024 ปีที่ 2 ติดต่อกัน สำหรับกลุ่มบริษัทด้านอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า ซึ่ง บี.กริม เพาเวอร์ ถือเป็นบริษัทเดียวในไทย และบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ได้จัดอันดับอยู่ในกลุ่มบริษัทผู้นำ 10% แรกของกลุ่ม โดยได้รับ 83 คะแนน จาก 100 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับสากล ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ บี.กริม ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างครอบคลุมในทุกมิติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ GreenLeap – Global and Green ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นผู้นำในการบริหารพลังงานที่ยั่งยืน ส่งมอบพลังงานและการบริการที่ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Carbon Emissions ภายในปี 2593

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากผู้ประเมินด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกเหนือจากความภาคภูมิใจข้างต้น บี.กริม เพาเวอร์ ยังได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ระดับสูงสุด AAA ประจำปี 2566 พร้อมครองอันดับหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง MSCI ESG Rating ระดับ BBB และรับคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series นอกจากนี้ยังได้รับคะแนนในโครงการสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ในระดับดีเลิศ (ห้าดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ S&P Sustainability Yearbook

The S&P Sustainability Yearbook เป็นรายงานการจัดอันดับซึ่งสะท้อนความยั่งยืนองค์กรประจำปีในระดับสากล ตามลำดับคะแนน S&P Global ESG ซึ่งพิจารณาจาก 3 มิติ ได้แก่ มิติธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม ซึ่งบริษัทที่ได้รับการจัดให้อยู่ใน The Sustainability Yearbook จะต้องมีคะแนนอยู่ในลำดับ 15% แรกของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และมีคะแนนอยู่ภายใน 30% ของบริษัทที่มีผลคะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งรายงานประจำปี 2567 นี้ มีเพียง 759 บริษัท จากกว่า 9,400 บริษัทชั้นนำของโลก ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก Yearbook

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *