ด้วยความห่วงใย GFC WE CARE ร่วมกับ คลินิกเวชกรรมอารีรักษ์ คลองเตย ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตยเพื่อให้ความรู้ และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

  GFC (Genesis Fertility Center) ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก มุ่งเน้นให้ครอบครัวคนไทยมีคุณภาพที่ดีขึ้น ผ่านโครงการ GFC WE CARE เพื่อสังคมที่ดี โดยมุ่งเป้าหมายไปที่สุขภาพและคุณภาพชีวิตของสตรี และเด็ก หนึ่งในปณิธานที่บริษัท GFC (Genesis Fertility Center) ที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมและช่วยเหลือเพื่อคืนกลับสู่สังคมไทยด้วยความห่วงใย

ล่าสุดทาง GFC WE CARE ร่วมกับ คลินิกเวชกรรมอารีรักษ์ คลองเตย ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และออกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยมีแพทย์หญิงวรมา เกษมพิพัฒน์ และแพทย์หญิง แพรว พันไพศาลชัย เป็นผู้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับผู้หญิงชุมชนคลองเตยด้วยความใส่ใจห่วงใย

เพราะมะเร็งปากมดลูกเดิมเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากในอดีตเคยเป็นมะเร็งอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย แต่ปัจจุบันลดลงมาเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม โดยในปี 2563 มีผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ประมาณ 9,000 ราย ในจำนวนนี้มียอดการเสียชีวิตถึงร้อยละ 50 ณ ปัจจุบัน แนวโน้มการพบตัวเลขผู้ป่วยมากขึ้น เนื่องจากการเข้าถึงระบบคัดกรองที่เพิ่มมากขึ้นแต่สัดส่วนจำนวนความรุนแรงและผู้เสียชีวิตลดลง GFC มีแพทย์ที่มีความชำนาญการในองค์ความรู้ด้านสูตินรีเวช เพื่อออกให้ความรู้แก่ชุมชน องค์กรต่างๆ และรณรงค์ให้มีการตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรี ข้อมูลจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *