สสว. ต่อยอดมาตรการ SME ปัง ตังได้คืน คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ มากกว่า 370 ล้านบาท

สสว. เดินหน้า พัฒนาผู้ประกอบการ ต่อยอดมาตรการ SME ปัง ตังได้คืน จัดกิจกรรม “BDS Matching Day” เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา ช่วยเหลือ อุดหนุน ผู้ประกอบการ ผ่านแพลตฟอร์ม bds.sme.go.th ที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกรับการพัฒนาในหมวดต่างๆ ที่ตรงตามความต้องการและตรงธุรกิจตนอย่างแท้จริง คาดมีผู้ประกอบการเข้าร่วมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,100 ราย คาดว่า จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมากกว่า 370 ล้านบาท

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลักการเปิดกิจกรรม “BDS Matching Day” ว่า จากการที่ สสว. ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม MSME ผ่านระบบการให้บริการสนับสนุน ด้านการพัฒนาธุรกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ “SME ปัง ตังได้คืน” ปี 2565 มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ MSME สามารถเพิ่มโอกาสในการประกอบธุรกิจ สามารถพัฒนายกระดับผลิตภาพและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และได้รับการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการ และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนา MSME ระหว่างกัน สสว.จึงมุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการแบบมุ่งเป้าในระยะที่ 2 ผ่านระบบ BDS เพื่อให้ผู้ประกอบการ MSME ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจได้เพิ่มขึ้น”

ผอ.สสว. กล่าวต่อไปว่า ปีนี้ สสว.จะเน้นกิจกรรมการผ่านโครงการ BDS เพิ่มเติมอีก 2 ด้านคือ ด้านการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ ด้านการพัฒนาและบริการจัดการธุรกิจ รวมกับหมวดการให้บริการที่เปิดอยู่แล้ว 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ และด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาด และด้านการพัฒนาตลาดต่างประเทศ รวมเป็นทั้งหมด 5 หมวดการให้บริการ “เราเชื่อว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ หรือลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพ หรือสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น หรือมีความพร้อมในด้านมาตรฐาน โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มากกว่า 2,100 ราย และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมากกว่า 370 ล้านบาท”

สำหรับกิจกรรม “BDS Matching Day” ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ของ สสว. ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะสามารถเลือกรับบริการ หรือพัฒนาธุรกิจกับผู้ให้บริการทางธุรกิจ (SME Service Provider) ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ ผ่านระบบ BDS โดยการจัดงานในวันนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีถึงความต้องการใช้บริการผ่านระบบ BDS และเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) เสนอบริการเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ระหว่างผู้ประกอบการและผู้ให้บริการทางธุรกิจ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการออกบูธนำเสนอบริการจากผู้ให้บริการทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอรับบริการได้ทันที ซึ่ง สสว. มีพื้นที่เตรียมดำเนินกิจกรรมทั่วประเทศ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *