นายกรัฐมนตรี-ครม. ร่วมประชาสัมพันธ์เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปี 2565

วธ. เชิญชวนชาวพุทธทั่วประเทศสืบสานงานบุญ รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข สืบทอดประเพณีหล่อและแห่เทียนพรรษา พร้อมเปิดแอพดูแอนิเมชั่น “วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” หล่อเทียนพรรษาปีเกิด On line รวมทั้งกิจกรรมธรรมะออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมตลอดพรรษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีและ ครม.รับชมสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบวีดีโอแอนิเมชั่น พร้อมพูดคุยกับตัวแทนนักเรียนและรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖5 พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมแกะลายเทียน ติดบนต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และครูสมคิด สอนอาจ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ได้เรียนเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบวิถีใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับ ภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเครือข่ายทางศาสนา ภาคเอกชน และสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖5 ระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2565 ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข สืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา ส่วนกลาง ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายทางศาสนาและสถานศึกษา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ และนำเทียนพรรษาไปถวายพระอาราม จำนวน ๑๐ วัด ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม พระอาราม ประกอบด้วย

  1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร 2. วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ 3. วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน 4. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร 5. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง 6. วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี 7. วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร 8. วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ 9. วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร
  2. วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ส่วนภูมิภาค ศน. ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ภาคคณะสงฆ์ เครือข่าย จัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ สืบสานเทศกาล ประเพณี อาทิ พิธีหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน พิธีเวียนเทียน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทั้งในรูปแบบปกติ ณ สถานที่ที่กำหนด (on site) หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (online) ผลิตสื่อคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชน หรือเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา นอกจากนี้ ศน.ยังได้จัดทำ Web Application วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นำเสนอวีดิโอแอนิเมชั่น “วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีเกิด On line รวมทั้งกิจกรรมธรรมะออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมตลอดพรรษา

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.