สสว. ผนึกความร่วมมือภาครัฐ – ภาคเอกชน ดัน MSME เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่าไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี พร้อมเตรียมจัดงาน SME-GP Day ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565 นี้

สสว. ผนึกความร่วมมือทั้งภาคราชการ และเอกชน ประกาศความพร้อมร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ MSME ในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่าไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี ผ่าน www.thaismegp.com ตั้งเป้าปลายปี 2565 มี MSME ขึ้นทะเบียนในระบบรวมกว่า 1.4 แสนราย

นายวีระพงศ์ มาลัย
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ “THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” ว่า โครงการดังกล่าว เป็นมาตรการสำคัญที่ สสว. ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่าย ภายใต้กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยกำหนดแต้มต่อสำหรับผู้ประกอบการ MSME ในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการทั่วไปได้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาต่ำสุด และการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้เลือกจากผู้ประกอบการ MSME เป็นลำดับแรก อีกทั้งยังให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ MSME ที่มีสินค้าได้รับการรับรอง Made in Thailand (MiT) สามารถเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดได้ร้อยละ 5 โดยผู้ประกอบการ MSME ที่ได้รับสิทธิจะต้องขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP เป็นที่เรียบร้อย และผ่านการรับรองความเป็นผู้ประกอบการเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามข้อกำหนด

ผอ.สสว. เผยอีกว่า นอกจากนี้ภายใต้กฎกระทรวงฯดังกล่าว ก็ยังมีมาตรการการส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการ MSME อยู่ด้วย และสสว.ยังได้ร่วมกับ 8 สถาบันการเงินของภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนสินเชื่อสำหรับ MSME เพื่อการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ MSME ให้เติบโตก่อนใคร “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้มีการสำรวจความต้องการจัดซื้อจัดจ้างจาก MSME และปัญหาอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็นแนวทางการพัฒนา MSME ซึ่งพบว่า มีประเด็นข้อมูลสำคัญ 3 อันดับแรก ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการอย่างตรงประเด็นในระยะต่อไป อาทิ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและรูปแบบต่างๆของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมทั้งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา” นายวีระพงศ์ กล่าว

ผอ.สสว. เผยอีกว่า โครงการฯ ดังกล่าวจึงตั้งเป้าที่จะช่วยแก้ไขข้อจำกัด อุปสรรคต่างๆ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม และการเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่ MSME ผ่านกิจกรรมการพัฒนายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการกว่า 1,000 ราย ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก นอกจากนี้ ในโครงการฯ ยังมีการพัฒนายกระดับ MSME ให้เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้จริง ผ่านการเชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตรให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในรูปแบบการจัดงาน SME-GP Day ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่ง สสว.ตั้งเป้าว่าปลายปี 2565 จะมีผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP รวมกว่า 140,000 ราย ที่คาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างมูลค่าจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเป็นฟันเฟืองหนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน

ผู้ประกอบการ MSME ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สามารถสอบถามข้อมูลได้ทาง Line official account: @thaisme-gp หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-105-4778 ต่อ 3007 , 082-450-2630 (นางสาวอัชรา พงศ์บริพัตร)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.