สกสว. เร่งพัฒนา Roadmap เทคโนโลยีแห่งชาติ ข้อมูลพร้อมใช้เชื่อมโยงวิจัย นวัตกรรม กับแนวโน้มอุตสาหกรรมประเทศ

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง แผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ….. Roadmap โชว์ข้อมูลสำคัญเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กับการคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมของประเทศ ตอบโจทย์หน่วยงานรับงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ออกแบบนโยบายและจัดทำแผน

19 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานการประชุม  คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)  ครั้งที่ 11/2564  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญของการหารือวันนี้คือ ความก้าวหน้าของการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในระบบ ววน. นำไปใช้เป็นแนวทางและข้อมูลสำคัญในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดทำแผน พิจารณาทุนวิจัย และจัดทำแผนปฏิบัติการ
 
โดยประเด็นดังกล่าวสืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบนวัตกรรม สกสว. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนอหลักการประกาศแผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบในการประกาศแผนที่นำทางเทคโนโลยีในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม ที่สามารถแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ การพัฒนาเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์จริง เป็นเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและมีศักยภาพในการต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ โดยนำเป้าหมาย ความต้องการของประเทศทั้งภาครัฐภาคเอกชนและกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อื่น มาใช้วิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบ ววน. รวมทั้งพิจารณาลำดับความสำคัญชิงกลยุทธ์และกำหนดเทคโนโลยีเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ที่มีความสัมพันธ์ในแต่ละช่วงระยะเวลา เพื่อนำไปสู่การวางแผนจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ทั้งนี้ แผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติ ฉบับดังกล่าว ถือเป็นการดำเนินงานคู่ขนานและต่อยอดจากโครงการ “การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรายสาขา เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่มุ่งสู่ยุค 4.0 (Thailand 4.0) ด้วย 10 อุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต” ซึ่งจัดทำโดยคณะนักวิจัยจากจากมหาวิทยาลัยมหิดลโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สกสว. และปัจจุบันได้ดำเนินงานสำเร็จไปแล้ว 5 อุตสาหกรรมแรก คือ  1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2.อุตสาหกรรมอาหารเพื่ออนาคต 3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ 5. อุตสาหกรรมดิจิทัล

ปัจจุบัน สกสว. ได้พัฒนาหลักการประกาศแผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติ และได้ยก (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งมีรายละเอียดใน 3 หมวด สำคัญ ประกอบด้วย หมวด 1 การกำกับดูแลแผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติ หมวด 2 องค์ประกอบของแผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติ และ หมวด 3 แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับแผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยผ่านการเห็นชอบหลักการจากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบนวัตกรรม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

โดยที่ประชุม กสว. วันนี้ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. โดยในวันที่ 23 ธันวาคม นี้ จะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหลือ ประกอบด้วย 1.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2.อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 3.อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 4.อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 5.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และ 6. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสองทางและความมั่นคง โดยเมื่อดำเนินการจัดทำแผนที่นำทางทางเทคโนโลยีรายสาขาเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะมีการประกาศใช้แผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติตามกระบวนการต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.