สกสว. ชี้แจงการเปิดรับคำของบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2.9 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุม PMU Forum (วาระพิเศษ) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงแนวทางการเปิดรับคำของบประมาณสำหรับงบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นี้ โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สกสว. และ คณะผู้บริหารของหน่วยบริหารจัดการทุน ประกอบด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.) และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) รวมถึง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (TCELS) และ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (NVI) ซึ่งเป็นหน่วยบริหารจัดการทุนเฉพาะทาง ที่เข้าร่วมในปีแรก

โอกาสนี้ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า สกสว. ได้นำเสนอกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. ของกองทุนส่งเสริม ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเป็นกรอบวงเงินงบประมาณรูปแบบเชิงยุทธศาสตร์บนฐานมูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลงทุนด้าน ววน. (Impact-based Budgeting) ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดย กสว. มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 29,100 ล้านบาท (สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และสัดส่วนงบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ต่องบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) เป็นงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ประมาณร้อยละ 60 และงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานประมาณร้อยละ 40 เพื่อเสนอต่อสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ต่อไป โดย สกสว. กำหนดเปิดรับคำของบประมาณสำหรับสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นี้

ด้าน ศ.ดร. ชนาธิป ผาริโน รองผู้อำนวยการ สกสว. ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำกรอบงบประมาณรายแผนงานและแผนงานสำคัญตามจุดมุ่งเน้นของนโยบาย (Flagship) สำหรับงบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนด้าน ววน. โดยการจัดกรอบงบประมาณรายแผนงานในแต่ละยุทธศาสตร์นี้ พิจารณาจาก สัดส่วนงบประมาณในระดับยุทธศาสตร์ที่ กสว. เห็นชอบ ลำดับความสำคัญตามผลกระทบความคุ้มค่าโดยเปรียบเทียบ (Relative Impact Index) ลำดับความสำคัญตามจุดมุ่งเน้นของนโยบายที่กำหนดในแผนด้าน ววน. และน้ำหนักต้นทุนที่จำเป็นโดยเปรียบเทียบสำหรับการดำเนินงานด้าน ววน. มาใช้พิจารณาประกอบด้วย
ในส่วนของวิธีบริหารงบประมาณรายแผนงาน แผนงานสำคัญตามจุดมุ่งเน้นของนโยบาย (Flagship) และแผนงานย่อย (Non Flagship) นั้น สกสว. จะกำหนด PMU ที่รับผิดชอบแผนงานย่อยและผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Key Results) ในกรณีที่แผนงานย่อยนั้นมี PMU มากกว่าหนึ่งหน่วยร่วมดำเนินการ แต่ละ PMU จะร่วมรับผิดชอบ KR ตามสัดส่วนที่ตกลงร่วมกัน (Joint KR) โดย สกสว. จะได้ปรึกษาหารือร่วมกับ PMU ในการกำหนดผู้รับผิดชอบรายแผนงานย่อยต่อไป

ตัวอย่างการบูรณาการแผนงานย่อย เช่น แผนงาน Flagship เรื่องการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) มี PMU ที่รับผิดชอบ 2 หน่วยคือ บพข. และ TCELS โดย บพข. เป็น PMU หลักที่รับผิดชอบ และ TCELS เป็น PMU ที่ร่วมดำเนินการเพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งวิธีบริหารงบประมาณนี้ถือเป็นรูปแบบการบริหารงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศที่ สกสว. ริเริ่มเตรียมส่งมอบให้เป็นระบบบริหารจัดการ ววน. ที่สำคัญของประเทศต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.