เปิดแล้ว! มหกรรมวิทย์ฯ และเทคโนมาร์ท 2566ระดมสุดยอดผลงานความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ของกระทรวง อว. และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัด 2 งานยิ่งใหญ่สุดแห่งปี “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “For Bright and Creative Generations” ควบกับงาน “เทคโนมาร์ท 2023” โชว์ศักยภาพผลงานด้านวิทยาศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ BCG Model หนุนวิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2023 แก่ครูและเยาวชนที่สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “For Bright and Creative Generations” และงาน “เทคโนมาร์ท 2023” โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการ อว. และ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าร่วม 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กล่าวว่า “รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566 : TechnoMart 2023 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่คนไทยทุกช่วงวัย ที่ผ่านมา รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการพัฒนาประเทศ โดยคาดหวังให้คนไทยมีทักษะความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีผลกระทบโดยตรงต่อมวลมนุษยชาติทั้งปัจจุบันจนถึงอนาคต การส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ในทุกมิติ ซึ่งต้องไม่มีข้อจำกัดใด ๆ สามารถเข้าถึงความรู้ที่ไม่จำกัดเพียงการเรียนรู้เฉพาะในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันต่าง ๆ เท่านั้น โลกในอนาคตเป็นโลกกว้างที่มีองค์ความรู้หลากหลายสามารถเรียนรู้ได้อย่างไร้พรมแดน วทน. ต้องเป็นความรู้พื้นฐานของคนไทย ต้องมีการผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียนที่ต่อเนื่องสำหรับทุกช่วงวัย กล่าวได้ว่ารัฐบาลมุ่งให้ “การศึกษาและการเรียนรู้เพื่อคนไทยทุกคน” เป็นหลักคิดหลักปฏิบัติที่ต้องเชื่อมโยงการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนสู่คนทุกช่วงวัยไปจนตลอดชีวิต

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า พร้อมนี้ขอแสดงความยินดีและชื่นชมเยาวชนและครูผู้ได้รับรางวัล Prime Minister’s Science Award 2023 ในปีนี้ ทุกท่านที่ได้เป็นแบบอย่างที่สำคัญในฐานะที่ผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอื่นต่อไป

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า กระทรวง อว. โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมุ่งหวังการพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในฐานะ “พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาของประเทศไทย 

สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โดยความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน สมาคม สภาสมาคม มูลนิธิ และพิพิธภัณฑ์ รวม 113 หน่วยงาน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย ราชอาณาจักรสวีเดน และไทย ภายใต้แนวคิด For Bright and Creative Generations เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสมผสานกับศิลปะ เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบายของประเทศด้านโมเดลเศรษฐกิจ BCG

และอีกงานใหญ่ของ อว. “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566 : TechnoMart 2023” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “BCG พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” เป็นการนำเอาผลงานวิจัยที่แสดงถึงศักยภาพของคนไทยมาจัดแสดงให้ประชาชนได้เห็นเพื่อให้มีการซื้อขายกัน รวมถึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เจอกับนักวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งกันและกัน เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG Model และหวังเป็นอย่างยิ่งให้ผลงานวิจัยทั้งหมดนี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดออกมาสู่สังคมได้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

“ทั้ง 2 งานนี้ จึงเป็นเวทีสำคัญในการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการ และการแสดงผลงานวิจัยที่แสดงถึงศักยภาพของคนไทยมาจัดแสดงให้ประชาชนได้เห็นเพื่อให้มีการซื้อขายกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG Model และนำผลงานวิจัยจะได้ไปพัฒนาต่อยอดสู่สังคมได้มากยิ่งขึ้นต่อไป” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว 

สำหรับนิทรรศการที่น่าสนใจในปีนี้ได้แก่ นิทรรศการ ลับ ลวง ล่า พฤกษามรณะ (Deadly Traps) รวมพืชผู้ล่าหายากจากทั่วโลกมาไว้ในงานฯ พาคุณไปหาคำตอบ และเดินเข้าสู่ดินแดนลึกลับ ของวัฏจักรอันน่าพิศวงของพืช, นิทรรศการ ฉัน เฉิด ฉาย (Beauty and Me) นิทรรศการที่ทำให้ผู้เข้าชมการเข้าใจความงามด้วยวิทยาศาสตร์ เพื่อต่อยอดไปสู่ STEAM Career ซึ่งจะไขความลับแห่งการย้อนวัยและความลับแห่งความงามนิทรรศการ “สู่สูญพันธุ์ : On the Edge of Extinction” ชมตัวอย่างสัตว์ที่สูญพันธุ์หรือเชื่อว่าอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วหลากหลายชนิด อาทิ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย เนื้อสมัน กูปรี ปลาฉนากยักษ์ ปลาหางไหม้ไทย หอยเสียมพิษณุโลก นับได้ว่าเป็นนิทรรศการที่นำสิ่งมีชีวิตและสัตว์สตัฟฟ์ที่อาจไม่มีใครได้เห็นตัวจริงมารวมกันมากที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยมีมา นิทรรศการมายาประดิษฐ์ (Fascination of Filmmaking) สำรวจโลกของภาพยนตร์ ตั้งแต่หนังสั้นเรื่องแรกสู่อุตสาหกรรมบันเทิงที่ทรงอิทธิพลระดับโลก เพื่อสร้างตระหนักถึงความสำคัญของภาพยนตร์ในฐานะสื่อที่สามารถจุดประกายจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน อันจะส่งเสริมต่อยอดสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ Movie Industry ในอนาคต นิทรรศการลึกลับกับอาหารไทย (Secret of Thai Flavors) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาหารอร่อยและมีชื่อเสียงระดับโลก คุณเข้าใจความสำคัญของอาหารไทยและตระหนักถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นครัวโลก สามารถผลิตอาหารเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลิตอาหารที่มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการอาหารของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นได้

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 9 – 11 และ 17 – 20 สิงหาคม 2566 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566 : TechnoMart 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 -15 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 12 สำหรับผู้สนใจชมงานสอบถามข้อมูลการจองเข้าชมงานแบบหมู่คณะ ได้ที่ โทร 0-2577-9960 หรือติดตามรายละเอียดของงานและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ภายในงานเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandnstfair.com หรือ Facebook: NSTFair Thailand และ Facebook Fanpage : TechnoMart-TH

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *