วธ. จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ ชิงโล่รางวัลพระราชทาน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ประชาชน เยาวชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องนิทรรศการ 5 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ดำเนินนโยบายด้านวัฒนธรรมในมิติศาสนา โดยส่งเสริมการนำธรรมะสู่ใจประชาชน มุ่งให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข  จึงได้จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องนิทรรศการ 5 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายภาคคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตลอดจนสถานศึกษาทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค เชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดฯ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาคคณะสงฆ์ และระดับประเทศ ทั้งนี้ มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดระดับภาคคณะสงฆ์ 18 ภาค และกรุงเทพมหานคร ผ่านเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ ประกอบด้วย การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ จำนวน 228 ทีม รวมนักเรียน จำนวน 1,596 คน และการประกวดบรรยายธรรม จำนวน 152 คน โดยสถานศึกษาที่ชนะการประกวดทั้ง 2 ประเภท จะได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ได้ใกล้ชิดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และหลักคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู อันเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีจิตใจอ่อนโยน และยังเป็นเวทีส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงขันติธรรม สามัคคีธรรม มีความรับผิดชอบร่วมกัน เป็นเยาวชนต้นแบบที่มีความสามารถและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ตลอดจนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *