สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) มอบโล่ “ฐานันดร 4” วันนักข่าว2566

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดพิธีมอบโล่ “ฐานันดร 4” ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักข่าว สื่อมวลชน, องค์กรสื่อมวลชน, และองค์กร/บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เนื่องในวันนักข่าวประจำปี2566 (วันที่ 29 มิ.ย.66) ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์ กรุงเทพฯ นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมฯกล่าวว่า สมาคมฯได้จัดงานพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร 4” นักข่าว,สื่อมวลชน, องค์กรสื่อมวลชน, และองค์กร/บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับในปี 2566 นี้ ทางสมาคมฯได้รับเกียรติจาก พลเอก พลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ “ฐานันดร4” , พลเอก พนา ถนอมสิงห์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ประธานร่วมมอบโล่ฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.โฆษิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ นายพิสิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส(อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) ที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมในงาน โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานครฐานันดรที่ 4 (The Fourth Estate) คืออาชีพนักข่าวรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพสื่อในช่องทางต่างๆ แต่ความหมายและคำจำกัดความของ ฐานันดรที่ 4 ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้ ฐานันดรที่ 4 ยังต้องมีคุณสมบัติในการสื่อสารข้อเท็จจริงสู่สาธารณะและมีอิทธิพลทางอ้อมในการขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ถูกที่ควร ซึ่งทุกปีทางสมาคมฯยังได้จัดให้มีกิจกรรมของนักข่าวที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้กับนักข่าวและสังคมโดยพิธีมอบโล่ “ฐานันดร4” ในครั้งนี้ทางสมาคมฯมีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ นักข่าว,สื่อมวลชน และองค์กร/บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ,องค์กร ผู้สนับสนุน ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี องค์กรที่ดี และมีคุณธรรม ที่สมควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจ ได้แก่ พิธีกร นักแสดงอิสระฯลฯ ซึ่งแต่ละท่านมีบทบาทในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในองค์กร และเป็นนักพัฒนาเข้าใจ เข้าถึงประชาชนและบุคคลร่วมงานในองค์กร ช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจในการทำงานการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ สมาคมฯขอขอบคุณการสนับสนุนจาก มูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ, ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, อปท.นิวส์, บริษัท ณัฐกาญจน์ จำกัด, ตู้กาแฟหยอดเหรียญ 24ชั่วโมงคอฟฟีและมิตรแท้ประกันภัย องค์กรเอกชน และบริษัทห้างร้านค้าต่างๆ ทำให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จด้วยดี
ทั้งนี้ ยังมีผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติฐานันดร4 ในวันนักข่าวประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับรางวัลเชิดชูเกียรติ…. บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมแห่งปีคุณสรรเสริญ จันทรมณี รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อมวชดีเด่น
คุณ ปิโยรส อุทุมเทวา รับรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อมวลชนดีเด่น(ดูดีวาไรท์ต็) สาขา เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์แห่งปี2566
คุณณัฎฐินี ชูช่วย บริษัท ไทยซิตี้บิซ จำกัด รับรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อมวลชนดีเด่นแห่งปี2566
คุณปริวรรตน์ คณากัมพลสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร(ดอยคำ) รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อมวลชนดีเด่น
คูณดลภัทร การธราชว์ ตำแหน่งนายช่างภาพชำนาญงาน กรมประชาสัมพันธ์ได้รับรางสาขา ช่างภาพสื่อมวลชน ดี เด่นแห่งปี 2566

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *