กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย เชิญเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร เพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย จัดแถลงข่าว มอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566 (Public Diplomacy Award 2023) แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ได้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการทูตสาธารณะของไทย (Public Diplomacy) ซึ่งหมายถึง การดำเนินงานใด ๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีในระดับประชาชน รวมทั้งเพื่อสร้างเกียรติภูมิ ภาพลักษณ์ ความนิยม การยอมรับให้แก่ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย และ/หรือความเป็นไทยในหมู่ชาวต่างประเทศ

รางวัลการทูตสาธารณะดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เชิดชูเกียรติให้แก่ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไปที่ดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์
ด้านมนุษยธรรม ด้านวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านนวัตกรรม เป็นต้น จนสามารถสร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิ
การยอมรับ ความชื่นชม ความนิยม ให้แก่ประเทศไทย คนไทย และ/หรือความเป็นไทย จนเป็นที่ประจักษ์
ในต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
๒. ส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถดำเนินงานตามเจตนารมณ์ต่อไป รวมถึงเป็นแบบอย่างและแนวทางให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรอื่น
๓. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของ
การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานการทูตสาธารณะ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์
ของประเทศไทยในมิติต่าง ๆ และ/หรือช่วยเสริมพลังบวกและอำนาจละมุนของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

ข้อกำหนดในการเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566 มีดังนี้
๑. จำนวนรางวัล
กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยจะมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566
จำนวน ๑ – 3 รางวัล แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรสัญชาติไทยหรือต่างชาติ
๒. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อ
2.1 บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไปที่ดำเนินกิจกรรมอันมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการทูต
สาธารณะ โดยได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย คนไทย และ/หรือความเป็นไทยไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ชาวต่างชาติอย่างมีนัยสำคัญ
2.2 ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย
3.ผู้ที่สามารถเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัล
การทูตสาธารณะ ประจำปี 2566
3.1 บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไป โดยสามารถเสนอชื่อตนเองหรือเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่น ในกรณีเสนอชื่อผู้อื่น ผู้เสนอชื่อต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อแล้วเท่านั้น
3.2 สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ของไทย

รายละเอียดรางวัล
4.1 การจารึกชื่อผู้ได้รับรางวัลเป็นการถาวรบนถ้วยรางวัล “Goodwill” ซึ่งจะจัดแสดง
ที่กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
๔.๒ ถ้วยรางวัลที่มีการสลักชื่อมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ได้รับรางวัล
๔.๓ การจารึกชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลบนแผ่นป้ายเกียรติยศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
๔.๔ ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ
๔.๕ เงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท/รางวัล

ขั้นตอนการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล
คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566 ภายใต้
คณะกรรมการมูลนิธิไทย ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการมูลนิธิไทย ผู้แทนภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน จำนวนรวม 9 คน จะร่วมกันพิจารณาผลงาน
ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดกรองผู้สมควรได้รับรางวัลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิไทยซึ่งเป็น
ผู้ตัดสินในขั้นสุดท้าย

กรอบเวลา
6.1 เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 (ระยะเวลา 3 เดือน)
๖.๒ คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อในเดือนสิงหาคม 2566
๖.๓ คณะกรรมการมูลนิธิไทยจะประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลในเดือนกันยายน 2566
๖.๔ พิธีมอบรางวัลจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป
ทั้งนี้ แบบเสนอชื่อ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ องค์กร เพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566 พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมาตามเอกสารแนบ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิไทย

หมายเลขโทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 11031 หรืออีเมล info@thailandfoundation.or.th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *