“พม. เสริมพลัง ‘เพื่อนสูงวัย Care Befriend’ รุ่นที่ 2 เตรียมพร้อมสังคมสูงวัยในอนาคต”

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

วันที่ 26 ส.ค. 2565 นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อนสูงวัย (Care Befriend) รุ่นที่ 2 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ บุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และประชาชน ผู้ผ่านการอบรมฯ รวมทั้งสิ้น 180 คน ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19A กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

นางสุจิตรา กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยการนำของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่ในตอนนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ “สังคมสูงอายุ (Aging Society)” ต้องมีการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ และการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยการสนับสนุนทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์และมีความจำเป็นต่อการดูแลผู้สูงอายุและเป็นแนวทางการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ

นางสุจิตรา กล่าวต่อไปว่า กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อนสูงวัย (Care Befriend) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 และได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทโกว-มาม่า และทีมขะไจ๋ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน โดยส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังถือเป็นการเตรียมพร้อมรองรับสังคมไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) ที่จะเกิดขึ้นภายใน 20 ปีต่อจากนี้ไปอีกด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.