วช. ห่วงใยสังคม ดัน “การวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม” เมืองสีเขียว

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตร “การวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม”ภายใต้โครงการการพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทิศทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เชื่อมโยงกับทิศทางของประชาคมโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ zoom meeting

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้ เป็นหลักสูตร หลักสูตรที่ 2 “การวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม” ของโครงการการพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 6 หลักสูตร โดยมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรมแก่นักวิจัยให้มีความเข้าใจในทิศทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งให้ความสำคัญกับทิศทางของทั้งในระดับภูมิภาค ระดับนานาประเทศ และยังเป็นการร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาการวิจัยและมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาในประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วช. ให้ความสำคัญในการสร้างและการพัฒนาองค์ความรู้ลักษณะรูปแบบบูรณาการ ตลอดจนนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ เพื่อออกแบบงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ จึงได้มีการดำเนินการร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สร้างความรู้ความเข้าใจด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ปัญหา และความต้องการงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศ

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า หลักสูตรในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรการวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจาก มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมโยงกับแผนต่าง ๆ ของประเทศและของโลก หน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งต้องการงานวิจัยเข้าไปเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทีมนักวิจัยจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกัน และในอนาคตจะมีการสานต่อองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการวิจัยสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อันจะนำไปสู่แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยการบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ การอบรมมีทั้งหมด 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) หลักสูตรการวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 3) หลักสูตรการวิจัยด้านสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) หลักสูตรการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 5) หลักสูตรการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ และ 6) หลักสูตรการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยจัดผ่านระบบ zoom meeting ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2565 อบรมหลักสูตรละ 3 วัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรและนักวิชาการชั้นนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ เกิดการสร้างเครือข่ายนักวิจัยงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ได้รับการยอมรับในระดับเชิงพื้นที่สู่ระดับสากลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.