วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ จับมือ กรมศิลปากร และทีพีไอ โ พลีน จัดแข่งขันศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 มีประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ทีพีไอ โพลีน ลั่นฆ้อง เปิดอย่างเป็นทางการ 27 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องโถงตึกอำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีพิธีเปิดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 โดยมีคุณประทีป เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธาน มี ผศ.ดร.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) กล่าวต้อนรับและ ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20

ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ตระหนักให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุศิลปวัฒนธรรม ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ควบคู่กันไปอย่างบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์กับผู้รับการศึกษาและการสังคมไปพร้อม ๆกัน ในด้านศิลปวัฒนธรรมมีวิทยาลัยเพาะช่างที่เป็นแกนหลักเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ทำนุงานศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบทอดต่อชนรุ่นหลัง เป็นมรดกของชนชาติไทย ทั้งที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนก็คือการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้น ที่มีการจัดกันมาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี จนกระทั่งเมื่อราวต้นปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา ไวรัส (covid-19) ทำให้ต้องมีการเลื่อนเวลาการแข่งขันศิลปะปูนปั้นครั้งที่ ๒๐ เป็นระยะเวลากว่า ๒ ปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของภาครัฐ เมื่อวิกฤตของโรคระบาดได้บรรเทาลง ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติ ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ แบบ new normal ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ แลครั้งนี้เมื่อได้เห็นว่าถึงเวลาที่เหมาะสม ทางคณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยจึงได้ดำเนินการต่อไป

คุณประทีป เลี่ยวไพรัตน์
ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสิน กรมศิลปากร และบริษัททีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมมือร่วมใจสนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่อง และคงจะมีต่อ ๆ ไป ขอขอบคุณ แขกทุกท่านที่มาในงานวันนี้ ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ประติมากรที่เข้าร่วมโครงการการแข่งขันศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๒๐ และขอให้การแข่งขัน สำเร็จลุล่วงทุกประการ

ด้าน ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง กล่าวว่า การจัดโครงการการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประกอบด้วยกิจกรรม 5 โครงการ ได้แก่
1 การสัมมนาวิชาการและการทัศนศึกษาศิลปะ
2 การแข่งขันประกวดศิลปะปูนปั้น
3 การจัดแสดงนิทรรศการ
4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ workshop กับประติมากรปูนปั้นยอดเยี่ยม
5 การจัดหนังสือแบบอย่างลวดลายในพุทธศิลป์แห่งสยามประเทศ ตอน อยุธยาตอนหลัง
ซึ่งการแข่งขันศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการสัมมนาทางวิชาการและการทัศนศึกษา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าประกวดศิลปะปูนปั้น อันเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนางานศิลปะปูนปั้น โดยในปีนี้ได้จัดการประกวดทั้งสิ้น 3 ประเภท คือ
1) ประเภทผลงานสำเร็จรูป หัวข้อประกวด “คู่พระ – นางในวรรณคดี” มีผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 20 ผลงาน
2) ประกวดการปั้นปูนสด หัวข้อประกวด เรื่อง “รามาวตาร” มีผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 27 คน
3) ประเภทปั้นปูนสำเร็จรูปปูน TPI ระดับประชาชน หัวข้อการประกวดเรื่อง “สืบสาน รักษา ต่อยอด วิถีไทย” มีผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 21 คน , ระดับเยาวชนประกวดในหัวข้อ “ตามรอยครูช่างสมัยอยุธยา” มีผู้เข้าประกวด 25 คน

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 นี้ ตามหมายกำหนดเดิมนี้จะถูกจัดขึ้นในปี 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้เลื่อนระยะเวลาการแข่งขัน เพื่อรอเวลาที่เหมาะสม คณะกรรมการการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ได้เตรียมความพร้อมปรึกษา วางแผน ดำเนินการให้เหมาะกับความปกติวิถีใหม่ (New normal) โดยการจัดสัมมนาในรูปแบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ มีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ แก่ผู้สนใจในงานศิลปะไทย และเพื่อให้ผู้สนใจเข้าประกวดทุกท่านได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติตน ระหว่างเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะปูนปั้นได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้จึงได้กำหนดวันแข่งขันประกวดขึ้นอีกครั้งขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2565 รวมระยะเวลา 5 วัน พร้อมทั้งตัดสินผลงานที่เข้าประกวดทั้งหมดในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565

อนึ่ง ในการประกวดแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมศิลปากร วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และบริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.