นายกฯ-ครม.เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2565 ทำเนียบรัฐบาล 

นายกรัฐมนตรี-ครม.เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 วธ.เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทั้งรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10-15 พ.ค.นี้ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรและเวียนเทียน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมให้การต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและสื่อมวลชน พร้อมทั้งนำชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยนายกรัฐมนตรีและครม.เยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมพูดคุยกับตัวแทนนักเรียนเครือข่ายทางวัฒนธรรมและรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งสืบสาน รักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย วธ.จึงร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน วัดและเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2565 ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ความสำคัญและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าโดยทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมรูปแบบปกติในส่วนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรและเวียนเทียน สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหารหลวงและพระอุโบสถ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังงดงามวิจิตรและทรงคุณค่าสมัยรัชกาลที่ 3 รวมทั้งนมัสการพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสัตตมหาสถาน สถานที่สำคัญทั้ง 7 แห่ง ที่เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ ส่วนกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์นั้นพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมได้โดยผ่านเว็บแอปพลิเคชัน www.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.com ของกรมการศาสนาระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤษภาคม 2565 เชิญชวนผู้สนใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ จัดทำภาพยนตร์แอนนิเมชั่น “สาระวันวิสาบูชา” และทะลุมิติแดนพุทธภูมิ กิจกรรมตามรอย Buddha ตอบปัญหาธรรม นานาสาระธรรม คติธรรมวันวิสาขบูชา จากพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง เช่น พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ,พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ)

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ในส่วนภูมิภาคโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด วัดและเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การทำบุญตักบาตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุและเวียนเทียนในรูปแบบปกติเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาให้เข้าชม ณ สถานที่ที่กำหนด หรือจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบออนไลน์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเน้นการสืบสานเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค ดังนั้น วธ.ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 เพื่อให้เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้พร้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมไทย ทั้งนี้ ได้กำชับให้กรมการศาสนาและหน่วยงานสังกัด วธ. วัดและเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-10) อย่างเคร่งครัด.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.