ซินโครตรอนระดมผลงานร่วมแสดง “มหกรรมงานวิจัยฯ 64”

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ระดมผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” ทั้งเครื่องตรวจวัดความสุกผลไม้ แก้วหน้าที่พิเศษเพื่อกักเก็บพลังงานสะอาด ฟิล์มคาร์บอนแกร่งเหมือนเพชรเพื่อบรรจุภัณฑ์อาหาร ระบบปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยแสงซินโครตรอน เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อการเกษตร หน้ากากผ้าไหมทางการแพทย์ และชุดทดสอบการซึมผ่านของเหลวของชุด PPE พร้อมทั้งจัดการอบรมเชิงลึกการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research Expo 2021) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สังกัดกระทรวง อว. ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยทางสถาบันฯ ได้นำผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์มาจัดแสดงทั้งหมด 7 ผลงาน ซึ่งสร้างประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

งานวิจัยของสถาบันฯ ที่นำมาจัดแสดงทั้ง 7 ผลงาน ได้แก่ 1. การพัฒนาฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบยั่งยืน ทำให้บรรจุภัณฑ์มีคุณสมบัติป้องกันออกซิเจนซึมผ่านเข้าไป เพื่อให้จุลินทรีย์เติบโตช้าและลดอาหารเน่าเสีย 2. แก้วหน้าที่พิเศษขั้นสูงเพื่อกักเก็บพลังงานสะอาดแห่งอนาคต สามารถพัฒนาเป็นขั้วแบตเตอรี่ลิเทียมในภาคอุตสาหกรรม และประดิษฐ์เป็นต้นแบบเซลล์แบตเตอรี่เพื่อใช้งานจริง 3. ระบบ L-O-X สำหรับศึกษาการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยแสงซินโครตรอน เพื่อให้ได้สีที่สวยขึ้นหรือตรงตามความต้องการของตลาด 4. การประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นด้านการเกษตร โดยผลิตรังสีเอกซ์เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สดและผลผลิตทางการเกษตร 5.การพัฒนาเครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดโลหะออกไซด์บนแผ่นพอลิเมอร์สำหรับติดตามความสุกของผลไม้ โดยสร้างลวดลายของเซ็นเซอร์ด้วยแสงซินโครตรอน และสามารถตรวจจับแก๊สเอทิลีนที่เป็นตัวชี้วัดความสุกในผลไม้ได้ ตรวจจับได้รวดเร็ว มีขนาดเล็ก พกพาและใช้งานได้สะดวก 6. การพัฒนาชุดทดสอบการซึมผ่านของของเหลวภายใต้ความดันเพื่อประเมินประสิทธิภาพวัสดุผลิตชุด PPE และ 7. การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยและพัฒนาหน้ากากผ้าไหมเพื่อทดแทนหน้ากากทางการแพทย์ ซึ่งผลการทดสอบพบว่าสามารถป้องกันละอองไอ-จามได้ดีกว่าหน้ากากทางการแพทย์และป้องกันฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้จัดการอบรมเชิงลึกการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ภายใต้งานมหกรรมงานวิจัยฯ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน โดยนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และ ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมบรรยายในเรื่อง “ทิศทางเทคโนโลยีฟิล์มบางสำหรับอุตสาหกรรมไทยในอนาคต”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.