บี.กริม เพาเวอร์ ติดอันดับ 1 ใน 5 บริษัท พลังงานที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ปี 2567 ลุยปั้นคนสนับสนุนยุทธศาสตร์บุกพลังงานสะอาด และ ตลาดโลก

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ติดอันดับ 1 ใน 5 บริษัทพลังงานที่ได้รับรางวัล จาก 55 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดประจำปี 2567 โดย QGEN Survey ที่สำรวจกลุ่มคนทำงานอายุ 20-40 ปี ในช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมาจากผลสำรวจ “QMAC Thailand Most Attractive Companies 2024” ของ QGEN Survey ซึ่งได้มีการประกาศรางวัลครั้งใหญ่ประจำปี 2567 ประกอบด้วยรางวัล 55 บริษัทที่คนทำงานอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด พบว่า Top 5 บริษัทที่คนทำงานอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ได้แก่ Google, SCG, PTT, LINE Corporation, Bitkub โดย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในห้าของบริษัทกลุ่มพลังงาน ที่ได้รับการจัดลำดับดังกล่าว

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า การได้รับรางวัลนี้ สะท้อนถึงผลงานอันโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งมั่น “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืนขององค์กรโดยตลอดเวลาที่ผ่านมา บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำคัญกับการบริหารบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมุ่งสนับสนุนกันระหว่างทีมผู้บริหารและพนักงาน มีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมถึงการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ภายใต้ค่านิยมหลัก 4 ประการ (4Ps Core Values) ประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) การมีทัศนคติที่ดี (Positivity) ความร่วมมือกัน (Partnership) และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Pioneering Spirit) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการทำงานและหลักปฏิบัติของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ยึดถือมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีสติในการดำเนินชีวิต (Mindfulness) อีกทั้งการนำหลักการความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH) มาปรับให้เข้ากับองค์กร พัฒนาทัศนคติ มุมมองและความคิดของพนักงาน ให้มีความตระหนักรู้คุณค่าและความสุขของตนเอง อันจะนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนของสังคม

คุณเกรียงไกร อยู่ยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล กล่าวเสริมว่า ในโลกยุคปัจจุบันการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่คนทำงานมองหาจากหลายๆองค์กรก็คือ Diversity and Inclusion หรือการยอมรับความหลากหลายและความเท่าเทียมกันของคนในองค์กร โดยที่บี.กริม มองว่า HR ยุคใหม่ว่า ไม่ได้หมายถึงต้องเข้าใจคนรุ่นใหม่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องเข้าใจความแตกต่างของคน ไม่ว่าจะเป็น Generation, เพศ, การให้คุณค่า หรือปัจเจกบุคคล เพราะจะช่วยทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งการสร้างวัฒนธรรมการเปิดใจ ยอมรับความแตกต่าง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมถึงการสร้างแผนการสื่อสาร สร้างระบบงานที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือการสร้าง Growth Mindset ให้กับพนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด

“บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานที่มีฐานลูกค้าหลักในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ยุทธศาสตร์ของเราคือ ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนสนับสนุนแนงทาง Net Zero Carbon และ ขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก พร้อมกับการดูแลชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นมิตรและต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวทิ้งท้าย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *