รมว.กษ. มอบนโยบายขับเคลื่อนงาน ส.ป.ก. ประจำปีงบฯ 67

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธานการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นผู้กล่าวรายงาน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ร่วมประชุมและรับฟังนโยบายฯ 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meetings) ในการนี้ รมว. กษ. ได้กำหนดนโยบายหลักในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรไปสู่ความสำเร็จ ไว้ 6 ด้าน คือ 1) เน้นการสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคเกษตร สร้างครอบครัวเกษตร บูรณาการงานเข้มแข็ง และการขับเคลื่อนภารกิจการกำดับดูแลสินค้าเกษตรด้วยการยกระดับ MR. สินค้าเกษตร 2) การรับมือกับภัยธรรมชาติทุกประเภทที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตร 3) ประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อนอย่างจริงจัง 4) การยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง และส่งเสริมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการ ทางการเกษตรครบวงจร 5) การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร เน้นการใส่ใจสิ่งแวดล้อม 6) การอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร การสร้างระบบประกันภัยให้เกษตรกรไทย การบริการทางการเกษตรที่เหมาะสม 

นอกจากนโยบาย 6 ด้าน รมว กษ. ได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางการเร่งรัดการดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน มีชีวิตที่มั่นคงโดยการยกระดับเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4 – 01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน โดยให้ ส.ป.ก. เร่งรัดจัดทำแนวทางการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นไปตามคำสัญญากับประชาชนที่คาดหวังกับการมีสิทธิในที่ดิน มีชีวิตมั่นคงจากการที่รัฐได้พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นโฉนด เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ ภายใน100 วัน รวมถึงการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP และสามารถต่อยอดไปสู่คาร์บอนเครดิตในภาคการเกษตรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการผลิตทางการเกษตรและเพื่อการอุปโภค อำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินยกระดับการผลิตทางการเกษตรได้และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข

รมว. กษ. กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มากำกับดูแลการทำงานของ ส.ป.ก. ว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ส.ป.ก. ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผมได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เกษตรกรกินดี อยู่ดี มีรายได้มีอาชีพมั่นคง สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน และภาคเกษตรไทยคือผู้นำสินค้าเกษตรในตลาดโลก” 

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า “ส.ป.ก. มีภารกิจหลักในการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร ผู้ไร้ที่ดินทำกิน และสถาบันเกษตรกร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกร การพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส.ป.ก. ให้ความสำคัญกับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแนวทางการเปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนด รวมถึงนโยบายที่จะพัฒนาศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร โดย ส.ป.ก. มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนผ่านการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *