วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป และเวียนเทียนงาน “ประทีปแห่งพระธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน 3”

  วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. พระพรหมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป และพิธีเวียนเทียน พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสุทัศนเทพวราราม ในกิจกรรม “Walk Rally 9 มงคล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์” โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ วัดสุทัศนเทพวราราม และลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดงาน “ประทีปแห่งพระธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน 3” ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566 ที่ลานคนเมือง และวัดสุทัศนเทพวราราม สำหรับกิจกรรมในวันที่ 6 มีนาคม ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล โอกาสนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเวียนเทียน ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ พระมงคลสุตาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ยังได้เมตตานำคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม “Walk Rally 9 มงคล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ประจำวัดฯ ได้แก่ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (รัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 4) พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ พระกริ่งใหญ่ ท้าวเวสสุวรรณ พระพุทธเสฏฐมุนี พระพุทธรังสีมุทราภัย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (แพ ติสฺสเทโว) พระสุนทรีวาณี (ลอยองค์) และพระพุทธศรีศากยมุนี โดยกิจกรรม Walk Rally 9 มงคล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมเรียนรู้พุทธประวัติที่สำคัญประจำวัดสุทัศนเทพวราราม ได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. และกรมการศาสนาจะได้มอบของที่ระลึกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งหวังว่ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาในปีนี้ จะนำไปสู่ การละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในวันมาฆบูชา ที่ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรม/ประเพณีทางพระพุทธศาสนาเพื่อสืบสานรักษาไว้ให้คงอยู่คู่สังคมไทย อาทิ การร่วมกันสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนาด้วยการไปเวียนเทียน ทำบุญ สวดมนต์ โดยมีวัดและหน่วยงานราชการร่วมจัดกิจกรรมประเพณีทางพุทธศาสนาให้คู่ศาสนาพุทธและคนไทย รวมถึงผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เด็กและเยาวชนต้องร่วมกันจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนและใช้มิติทางศาสนาร่วมสร้างความรัก และสามัคคีให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นต้น

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *