วธ. มอบรางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ และ Tiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ “วินัย”

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นประธานพิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และมอบรางวัลชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ และ Tiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ “วินัย” โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานระดับกระทรวง ผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด ผู้รับรางวัล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ได้ขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ภายใต้เกณฑ์การประเมินตนเอง 9 ข้อ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ รวมทั้งการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นทั่วประเทศ ซึ่งคัดเลือกมาจากระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยพบว่า การประเมินทั้ง 3 ระดับ มีชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดผ่านการประเมินทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 39,102 แห่ง และคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง กรุงเทพมหานคร และระดับจังหวัด ได้คัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 243 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 76 ชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 89 องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 74 อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 4 จังหวัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ได้มีการจัดประกวดคลิปวิดีโอ และ Tiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ “วินัย” เพื่อเป็นช่องทางให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราว แชร์ประสบการณ์และทักษะ เป็นการจุดประกายความคิดให้เด็กรุ่นใหม่ในการร่วมกันผลิตสื่อที่ดี นำไปสู่การร่วมกันป้องกันและแก้ไขสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม ถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองสื่อวิดีโอออนไลน์ โดยมีรางวัลรวม 25 รางวัล แบ่งการประกวดออกเป็นคลิปวิดีโอ 2 ประเภท ได้แก่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป TikTok 3 ประเภท ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา เเละประชาชนทั่วไป โดยทั้งชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 243 แห่ง และผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอ และ Tiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ “วินัย” จะได้รับโล่รางวัลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกรมการศาสนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกภาคส่วน และเป็นแรงจูงใจในการทำความดี

อย่างไรก็ตาม ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดที่ได้รับรางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ และ Tiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ “วินัย” ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน และรณรงค์ คุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เป็นผลสัมฤทธิ์เชิงพฤติกรรมที่จับต้องได้ และเป็นแบบอย่างในการนำไปขยายผลสู่ภาคส่วนอื่น ๆ โดยมีประชาชนคนไทยทุกกลุ่มวัย รวมทั้งเด็กและเยาวชน ที่จะต้องร่วมรักษาและต่อยอดความดีงามนี้ โดยมีส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *