ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประกวดหนังสือดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการกระจายหนังสือดี มีคุณภาพ และสารประโยชน์สู่สาธารณชนให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้จัดพิมพ์ ผู้ประพันธ์ ผู้วาดภาพประกอบ และบุคคลทั่วไปผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการผลิตหนังสือเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญที่จะผลิตหนังสือดี มีคุณค่า มีสารประโยชน์ รวมทั้งพัฒนารูปแบบและเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีหนังสืออ่านที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการประกวดหนังสือที่ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2565 ในปีนี้มีผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งหนังสือประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 411 เรื่อง จากสำนักพิมพ์กว่า 100 แห่ง แยกเป็นกลุ่มหนังสือต่างๆ ได้แก่ หนังสือสารคดี หนังสือนวนิยาย หนังสือกวีนิพนธ์ หนังสือรวมเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ และหนังสือสวยงาม

ดร. วิษณุ ทรัพย์สมบัติ

การพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี ดร. พนม พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ดร. วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) เป็นกรรมการและเลขานุการ ผลการพิจารณาตัดสินหนังสือให้ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 มีหนังสือได้รับรางวัล 55 เรื่อง แยกเป็น รางวัลดีเด่น 14 เรื่อง รางวัลชมเชย 41 เรื่อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

รางวัลดีเด่น 14 เรื่อง ดังนี้
​● หนังสือสารคดี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
​เรื่อง ควอนตัม : จากแมวพิศวง…สู่ควอนตัมคอมพิวเตอร์
​ประพันธ์โดย ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สารคดี​

​● หนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และชีวประวัติ
​เรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
​ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เมืองโบราณ ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด
​● หนังสือสารคดี ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ
​เรื่อง I DRAW & TRAVEL VOL. 1.1 Serendipity บังเอิญโชคดีที่ได้พบ
​ประพันธ์โดย รงรอง หัสรังค์
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ I draw & travel
​● หนังสือนวนิยาย เรื่อง เส้นทางสายลึกลับ ​
​ประพันธ์โดย กร ศิริวัฒโณ
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บ้านกาลก่อง
​● หนังสือกวีนิพนธ์ เรื่อง เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม
​ประพันธ์โดย นิตา มาศิริ
​จัดพิมพ์โดย สาวิตรี ทนเสน
​● หนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่อง เรายังยิ้มได้ ดอกไม้ยังแย้มบาน
​ประพันธ์โดย อุเทน พรมแดง
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อินเทรนด์
​● หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี เรื่อง แมวอ้วนกับแมวผอม
​ประพันธ์โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์คิดบวก ในเครือ บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
​● หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี
​- ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง บ้านตอไม้กับสหายนักซ่อม
​ประพันธ์โดย กฤษณะ กาญจนาภา และวชิราวรรณ ทับเสือ
​จัดพิมพ์โดย บริษัท สานอักษร จำกัด​
​- ประเภทสารคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
​● หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี
​- ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง เหมือนหั่นหัวหอม
​​ประพันธ์โดย สองขา
​จัดพิมพ์โดย แมงมุมบุ๊ก ในเครือบริษัท แมงมุม คัลเจอร์ จำกัด
​- ประเภทสารคดี เรื่อง โมงยามแห่งความสิ้นยินดี
​ประพันธ์โดย กิตติศักดิ์ คงคา และ ณภัทร สัตยุตม์
​จัดพิมพ์โดย บริษัท 13357 จำกัด

​- ประเภทบทร้อยกรอง เรื่อง รอยถิ่น หอมกลิ่นทุ่ง
​ประพันธ์โดย ฤทธิฤต อัคริยานนท์
​จัดพิมพ์โดย อาร์ตบุค
​● หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ
​- การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป เรื่อง ควันหลง และ หมอกขาว
​ประพันธ์โดย มนัสวี โรจนพรรณ (เจน)
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ฟูลสต๊อป
​- การ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก เรื่อง สุดสาคร
​ประพันธ์โดย บุณยวีร์ เซ่งไพเราะห์
​จัดพิมพ์โดย บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
​- การ์ตูนปกิณกะเชิงสร้างสรรค์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
​● หนังสือสวยงาม
​- ประเภททั่วไป ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
​- ประเภทสำหรับเด็ก เรื่อง บ้านตอไม้กับสหายนักซ่อม
​ประพันธ์โดย กฤษณะ กาญจนาภา และวชิราวรรณ ทับเสือ
​จัดพิมพ์โดย บริษัท สานอักษร จำกัด
รางวัลชมเชย 41 เรื่อง ดังนี้
​● หนังสือสารคดี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มี 2 เรื่อง
​1)​ปล่อยเต่า : ทำบุญได้บาป
​ประพันธ์โดย ศาตพจี รินสุวรรณ
​จัดพิมพ์โดย อาร์ตบุค
​2) เล่าเรื่องอนุภาค อะตอม ควอร์ก เซิร์น และพระมหากรุณาธิคุณ
​ประพันธ์โดย ไพรัช ธัชยพงษ์
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
​● หนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และชีวประวัติ มี 3 เรื่อง
​1)​ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
​ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี
​จัดพิมพ์โดย บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)

​2) วิถีมอญในไทย
​ประพันธ์โดย พิศาล บุญผูก
​จัดพิมพ์โดย โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนพหุปัญญา สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
​3)​ศาสตร์ ศิลป์ จิตวิญญาณ วิหารล้านนา
​ประพันธ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
​ ​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เมืองโบราณ ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด
​●​หนังสือสารคดี ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
​●​หนังสือนวนิยาย มี 3 เรื่อง
​1)​คนจรดาบ
​ประพันธ์โดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง
​จัดพิมพ์โดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
​2)​ฟ้าลิขิต : จากซัวเถาสู่สยาม
​ประพันธ์โดย ส.เทพรำเพย
​จัดพิมพ์โดย บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด
​3)​โลกใบเล็กของแทนชน
​ประพันธ์โดย สาโรจน์ มณีรัตน์ ; จัดพิมพ์โดย บริษัท ดินแดนบุ๊ค จำกัด
​●​หนังสือกวีนิพนธ์ มี 3 เรื่อง
​1)​มิปรารถนาเป็นอื่น
​ประพันธ์โดย กวิสรา ม่วงงาม
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บ้านแม่น้ำ
​2)​วาดชีวิตลิขิตฝัน
​ประพันธ์โดย สุปาณี พัดทอง
​จัดพิมพ์โดย อาร์ตบุค
​3)​หมื่นลี้เดียวดาย
​ประพันธ์โดย มหา สุรารินทร์
​จัดพิมพ์โดย ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต
​●​หนังสือรวมเรื่องสั้น มี 3 เรื่อง
​1)​ชนปทปเทโส “มหกรรมชีวิตในชนบทประเทศ”
​ประพันธ์โดย พุทธมาลัย
​จัดพิมพ์โดย ดร.ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี

​2)​โลกบนเขาวัว
​ประพันธ์โดย อนุสรณ์ มาราสา
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ บลูเบิร์ด
​3)​สู่อนาคตกาล
​ประพันธ์โดย อุเทน พรมแดง
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อินเทรนด์

● หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี มี 3 เรื่อง
​1)​กระจกวิเศษของปุ๊บปั๊บ
​ประพันธ์โดย มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ แฮบปี้คิดส์ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
​2)​ตะวันแจ่มใสกับดอกไม้ร่าเริง
​ประพันธ์โดย ตุ๊บปอง
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ เฮลโลคิดส์ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
​3)​พลายมะกอ
​ประพันธ์โดย ผศ. จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์
​จัดพิมพ์โดย บริษัท สำนักพิมพ์เวิลด์คิดส์ จำกัด
​● หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี
​- ประเภทบันเทิงคดี มี 3 เรื่อง
​1) ผ่อผนัง อีกครั้งน่อ
​​ประพันธ์โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย
​จัดพิมพ์โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย (บ้านเรียนน้ำริน)
​​2) มหัศจรรย์พรรณพฤกษ์ (อยู่วังสระปทุม 3)
​​ประพันธ์โดย สุมาลี
​จัดพิมพ์โดย นานมีบุ๊คส์ จำกัด
​​3) สมุดมหัศจรรย์
​​ประพันธ์โดย ‘เพลิน’ สิริอนงค์ เทวกุล ณ อยุธยา
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ผีเสื้อเด็ก ๆ

​​​- ประเภทสารคดี มี 3 เรื่อง
​1) ชุดวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว เรื่อง อาหารและการย่อย
​ ​ประพันธ์โดย ชนิกานต์ นุ่มมีชัย
​จัดพิมพ์โดย บริษัท ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ในเครือ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
​2) หนูรอบรู้ ชวนเพื่อนดูนก
​ ​ประพันธ์โดย นันทวัน วาตะ
​จัดพิมพ์โดย บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
​3) หนูรอบรู้ ชวนเพื่อนดูแมลง
​ประพันธ์โดย นันทวัน วาตะ
​จัดพิมพ์โดย บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
​● หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี
​​- ประเภทบันเทิงคดี มี 2 เรื่อง
​1) แค่โอบกอดตัวเองให้เป็น
​​ประพันธ์โดย คิดมาก
​จัดพิมพ์โดย สปริงบุ๊กส์ ในเครือ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
​​2)​เพราะโลกกลม สักวันหนึ่ง ความรักนั้น จะวนกลับมาหาเรา
​ประพันธ์โดย ปะการัง
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เช้าวันอาทิตย์
​​- ประเภทสารคดี มี 3 เรื่อง
​1) ป่าเหนือในลมหนาว
​ ​ประพันธ์โดย ณัฐ นักเดินทาง
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ
​​2) รู้ 4 สิ่งนี้ การเงินดีตลอดกาล
​ ​ประพันธ์โดย สุนีย์ เอี่ยมแสงสิน
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ไรเตอร์โซล
​​3) Full time job to win งานประจำทำแล้ว “มีความสุข”
​ ​ประพันธ์โดย วิสุทธิ์ ถาวรรัตน์
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ไรเตอร์โซล

​​- ประเภทบทร้อยกรอง มี 3 เรื่อง
​1)​ดอกสร้อยร้อยใจโลก
​ประพันธ์โดย วีรวัฒน์ อินทรพร
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ อาร์ตบุค
​2) รัตนกานท์
​ประพันธ์โดย วิไลรัตน์ ปัญญาสงค์
​จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยรังสิต
​3)​รวมบทร้อยกรอง วิมานแมน
​ ​ประพันธ์โดย แมน คล้ายสุวรรณ
​จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยรังสิต
​● หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ
​​- ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง
​1)​เชอร์ล็อกโฮล์มส์ ตอน แค้นพยาบาท
​ประพันธ์โดย เฟน สตูดิโอ
​จัดพิมพ์โดย บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด
​2)​10 THINGS I HATE ABOUT MAOHAI บ้านนี้หมาไม่เห่า
​ประพันธ์โดย พลอยจะเพลิน เผ่าพันเลิด
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แซลมอน ในเครือบริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด
​​3)​DARK HUMOUR ขำ-ขื่น
​ประพันธ์โดย นิค ขายหัวเราะ
​จัดพิมพ์โดย บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

– ประเภทสำหรับเด็ก มี 1 เรื่อง
​1) ​ผีเวียดนาม
​​ประพันธ์โดย ทองปราย สตูดิโอ
​จัดพิมพ์โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
​​- ประเภทปกิณกะเชิงสร้างสรรค์ มี 1 เรื่อง
​​​1) ​สัมมา GRAFFITI
​ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ณฏฺฐลกฺขโณ (นัด ถะ ลัก ขะ โน)

​● หนังสือสวยงาม
​- ​ประเภททั่วไป มี 2 เรื่อง
​1) ​เรือนวรรณศิลป์
​ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ​
​​2) ​อารยะแห่งสยามประเทศ
​ประพันธ์โดย วิยะดา ทองมิตร
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เมืองโบราณ ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด
​​- ประเภทสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง
​1)​นกฮูกที่ไม่เคยบิน
​ประพันธ์โดย ครูแจนแจน
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ แบร์ฟุตบานาน่า ในเครือบริษัท ยูอาร์ยู จำกัด
​2)​วันนี้หนูกินอะไรดีนะ
​ประพันธ์โดย วิรตี ทะพิงค์แก
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เมาน์เทนมายด์
​3) สมุดมหัศจรรย์
​ประพันธ์โดย ‘เพลิน’ สิริอนงค์ เทวกุล ณ อยุธยา
​จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ ผีเสื้อเด็ก ๆ

ผู้ที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2566 จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นำผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *