อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับมอบ N-Dro Care สเปรย์ฟ้าทะลายโจรจาก บริษัท ลิลลี่ ฟาร์มา จำกัด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบ้าน

    เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รับมอบ N-Dro Care สเปรย์ฟ้าทะลายโจร จากนายเรวัต จินดาพล ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลิลลี่ ฟาร์มา จำกัด จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๒๑๔,๕๖๐ บาท โดยสเปรย์ N-Dro Care (ฟ้าทะลายโจร) ซึ่งมีสารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์มีสรรพคุณในการป้องกันการติดเชื้อ และด้วยเทคโนโลยีนาโนอิมัลชัน โดยได้ร่วมพัฒนาและวิจัยกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารดังกล่าวจนประสบความสำเร็จในการคิดค้นแนวทางการนำสารแอนโดรกราโฟไลด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบนาโนอิมัลชัน (nano-emulsion)

การสนับสนุนดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชนในลักษณะ Public Private Partnership (PPP) กรมความร่วมมือฯ จะนำสเปรย์ N-Dro Care (ฟ้าทะลายโจร) ดังกล่าวนี้ ไปให้การสนับสนุนโรงพยาบาลที่รัฐบาลไทยมีความร่วมมือในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *