DITP จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้ได้รับตรา T Mark ประจำปี 2565 พร้อมเดินหน้าปรับทิศทางการทำงานในวาระครบรอบ 10 ปี T Mark สอดรับนโยบาย BCG ของไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 15.40 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้ประกอบการที่รักษาคุณภาพมาตรฐานของการผลิต มีการใช้แรงงานที่เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตอกย้ำความเชื่อมั่นสินค้าและบริการไทยในเวทีการค้าโลก และในวาระครบรอบ 10 ปี T Mark กรมกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะถัดไป มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SMEs และการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด BCG เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวตามสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ดำเนินโครงการส่งเสริมตราสัญลักษณ์ T Mark มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันก้าวสู่ปีที่ 10 โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล สร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการของไทยในเวทีการค้าโลก ตอกย้ำจุดแข็งและสร้างแบรนด์ Brand identity ให้สินค้าและบริการไทยเป็นที่จดจำภายใต้แบรนด์ประเทศไทย ผ่านการใช้ตราสัญลักษณ์ T Mark ที่ได้รับรองมาตรฐานทั้งในมิติแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ การใช้แรงงานที่เป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม สอดคล้องกับนโยบายของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการไทย ผ่านการสร้างแบรนด์ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถขยายการค้าในยุค New Normal และ Next Normal ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้บริบทการค้ายุคใหม่ และสามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาวการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

จากการการดำเนินงาน 10 ปีที่ผ่านมา โครงการ T Mark สามารถยกระดับการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการจากประเทศไทยจนเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก โดยกรมได้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมตรา T Mark ในตลาดเป้าหมายสำคัญอย่างต่อเนื่อง อาทิ ตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย เป็นต้น และในโอกาสที่ปีนี้ ครบรอบ 10 ปี T Mark กรมจึงวางทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมตราสัญลักษณ์ T Mark ในระยะถัดไป โดยมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลกตามโมเดล BCG รวมถึงการพิจารณากำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงตรา T Mark ได้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อยกระดับให้ตรา T Mark เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเคยมีผู้เคยได้รับตรา T Mark แล้ว จำนวน 851 บริษัท โดยการรับรองตรา T Mark จะมีอายุ 3 ปี นับจากปีที่ได้การรับรอง ปัจจุบันยังมีผู้คงสถานะสมาชิก T Mark จำนวน 249 บริษัท รวม 599 แบรนด์ โดยในปี 2565 นี้ มีผู้ได้รับตรา T Mark รวม 70 บริษัท 149 แบรนด์ แบ่งเป็น สมาชิกใหม่ 25 บริษัท และสมาชิกที่ต่ออายุ 45 บริษัท สำหรับปี 2566 กรมกำหนดรอบพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับตรา T Mark จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
รอบที่ 1 กำหนดพิจารณาเดือนธันวาคม 2565 เปิดรับสมัคร ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565
รอบที่ 2 กำหนดพิจารณาเดือนเมษายน 2566 เปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์-มีนาคม 2566
รอบที่ 3 กำหนดพิจารณาเดือนสิงหาคม 2566 เปิดรับสมัคร มิถุนายน-กรกฎาคม 2566
โดยผู้สนใจสมัครขอรับตรา T Mark สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.thailandtrustmark.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้า สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2507 8266

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.