วศ. MOU ม.อ. เดินหน้าพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ ตอบสนองความต้องการประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เครือข่ายห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการต่ออายุจากฉบับเดิมซึ่งจะหมดอายุลงในเดือนธันวาคม 2565

รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์

โดยมี รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนาม และได้รับเกียรติจาก นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เป็นพยานการลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางสาวภัทริยา ไชยมณี
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้
หลังพิธีลงนาม คณะเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์เคมี กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ และกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภค กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ซึ่งได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025


You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.