DIPROM เปิด หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” อย่างเป็นทางการ พร้อม ปั้น ปรุง เปลี่ยน 70 นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสู่ NEW WORLD

( 6 มิ.ย. 65 ) ดร. อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” อย่างเป็นทางการ ณ. True Digital Park กรุงเทพมหานคร หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” เป็นหลักสูตรอัจฉริยะพิเศษที่ออกแบบสำหรับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดยหลักสูตรนี้ เป็นวิสัยทัศน์ของ ดร. ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ชี้นำแนวทางการดำเนินงานหลักสูตร Genius Academy ตลอด 6 หลักสูตรที่ผ่านมา โดยมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่ เป็นเกษตรโลกใหม่ NEW WORLD ที่นักธุรกิจเกษตรต้องมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจแบบ 360 องศา คือการมีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมทั่วไปต่อไปได้

สืบเนื่องจากกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืนในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรแปรรูป) ที่มุ่งพัฒนาภาคเกษตรไทยด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัยในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์/สินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์/สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะและมีคุณภาพสูงสอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์พร้อมกับการมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการไทยไปสู่การเป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่”
กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เล็งเห็นว่า “เกษตรอุตสาหกรรม” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ แข็งแกร่งและก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง เนื่องจากเกษตรอุตสาหกรรมคือธุรกิจทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรมการเกษตรที่มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการเกษตรของไทยให้เป็น Smart Farmer หรือการนำองค์ความรู้ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรฐาน การเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตอย่างเป็นระบบและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาให้เป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (SME เกษตร) ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการดำเนินกิจกรรม “DIPROM GENIUS AGRO 360” ในครั้งนี้
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินกิจกรรม Genius Academy มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 จนถึงปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้มีการดำเนินการ Genius Academy Season 1, 2 และ 3 และ Mini Genius Academy (Genius The IDOL และ Genius The Creation) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้า ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีนักธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ได้ประโยชน์และความรู้ในการเข้าร่วมเรียนรู้ในกิจกรรม Genius Academy ทั้ง 5 หลักสูตรที่ผ่านมา จนสามารถพัฒนาธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง และสามารถเข้าสู่ตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก เป็นภาพผลลัพธ์ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และในปีงบประมาณ 2565

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ หรือในชื่อประชาสัมพันธ์ “DIPROM GENIUS AGRO 360” ในครั้งนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงเกษตรท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง

​ สำหรับหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” ในปีนี้ ได้มีประกาศผลการคัดเลือก 70 กิจการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเชิงลึกกับเหล่าอัจฉริยะโค้ชแบบออฟไลน์ (On Site) 6 วัน ในวันที่ 6 – 11 มิถุนายน 2565 ณ True Digital Park กรุงเทพฯ ต่อด้วยการออกไปทำกิจกรรมอีก 5 วัน (On Tour) กับห้องเรียนที่น่าอิจฉา วิว 360 องศา จังหวัดเชียงราย และยังมีการ Consult ธุรกิจเชิงลึก และทำ Mini Thesis ตลอด 3 เดือน โดยทีมอัจฉริยะโค้ชที่มีองค์ความรู้หลากหลายด้าน มีประสบการณ์จริงที่จะมาถ่ายทอดวิสัยทัศน์มุมมองโลกใหม่ของการเกษตรอุตสาหกรรมแบบ 360 องศา ให้คุณได้มองเห็นโลกใหม่ที่อยู่อีกด้านของทฤษฎีและความเข้าใจในเรื่องการเกษตรแบบเดิม ๆ เพื่อศึกษาวิธีการและเครื่องมือที่ใช้จัดการกับ Big Data ของโลกเกษตร บนแนวคิด “IAID MODEL” นวัตกรรมผสานเทคโนโลยี และในหลักสูตรยังมุ่งเน้นให้คุณได้ต่อยอดธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การเพิ่มมูลค่าธุรกิจผ่าน Product & Service Hero เพื่อลัดความสำเร็จทางธุรกิจให้สั้นลงด้วยการเรียนรู้แบบเฉพาะทาง ซึ่งในปีนี้แบ่งทีมพัฒนาผู้ประกอบการออกเป็น 2 สาย ได้แก่ สาย A (New World 360 : Tech Solution) และ สาย B Vision 360 : Product & Service Hero)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line Official: @geniusacademy
หรือ Facebook: Genius Academy หรือโทร. 06 4721 8102

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.