ประกาศโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

งดรับผู้ป่วยใหม่ – ยกเว้นผู้ป่วยฉุกเฉิน
งดการผ่าตัด หัตถการ – ยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วน
งานทันตกรรม – ให้บริการเฉพาะภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมเท่านั้น
ลดจำนวนคนไข้รับ – บริการกายภาพบำบัด
ปิดให้บริการ ได้แก่ คลินิกแพทย์ทางเลือก, คลินิกนอกเวลาราชการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ป่วยรับยาเดิมต่อเนื่อง – ติดต่อแพทย์ให้ญาติรับยาแทนได้
งดเยี่ยมผู้ป่วย – ขอให้เยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Video Call และจำกัดผู้เฝ้าไข้ได้เพียง 1 คน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 26 เมษายน 2564 – วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-644-9400

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.