ส.ป.ก.ปรับตัวยุค New Normal จัดงานครบรอบวันสถาปนาออนไลน์ ครบครันทั้งวิชาการ และไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร

ความสำเร็จของกระบวนการปฏิรูปที่ดินไม่ได้ถูกวัดจากแค่จำนวนเกษตรกร หรือจำนวนพื้นที่ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ ส.ป.ก. จัดสรรในแต่ละปีเท่านั้น แต่การส่งเสริมพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ในการดำรงชีวิตให้แก่เกษตรกร เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินให้เป็น “ผืนดินทอง” และเป็นสิ่งที่ ส.ป.ก. มุ่งมั่นดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 45 ปี

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เลขาธิการ ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ส.ป.ก. ดำเนินงานมาจนถึงวันครบรอบ 46 ปี ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 นี้ ภาพสะท้อนความสำเร็จของกระบวนการปฏิรูปที่ดินส่วนหนึ่งจะเห็นได้จากกิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนา ส.ป.ก. ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม ของทุกปี ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย จากการจัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพของเกษตรกร การส่งเสริมความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการผลิตและสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน และการจัดหาตลาด ฯ ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริมการทำเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน รูปธรรมที่ยืนยันความสำเร็จจากกระบวนการพัฒนาเหล่านี้คือ เกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จได้นำสินค้ามาตรฐานที่ผลิตจากเขตปฏิรูปที่ดินหลากหลายชนิดมาจำหน่ายภายในงาน อาทิ สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าหัตถกรรม สมุนไพร ฯ เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยของ New Normal การจัดงานครบรอบวันสถาปนา 46 ปี ในปีนี้ ส.ป.ก. ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานมาเป็นแบบออนไลน์ โดยผ่านทางเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2564 นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการออนไลน์แล้ว จะมีการไลฟ์สดเพื่อแนะนำและจำหน่ายสินค้ามาตรฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรทั้ง 4 ภาค สนใจติดตามชมและสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรได้ที่ เฟซบุ๊กสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม https://www.facebook.com/AgriculturalLandReform

สำหรับผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ในช่วงที่ผ่านมา ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า ส.ป.ก. ได้เร่งดำเนินการตามแนวนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) ที่เน้นย้ำใน ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานต้นแบบที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรโดยการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินไปแล้ว 66 จังหวัด สามารถจัดที่ดินให้เกษตรกรได้ 57,083 ราย เนื้อที่ 488,276 ไร่ การสนับสนุนสินเชื่อและลดภาระหนี้สินให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และใช้สำหรับประกอบอาชีพ ผ่านการดำเนินงานของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 11,583 ราย เป็นวงเงินกว่า 400 ล้านบาท และการยึดคืนพื้นที่ถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ จ.กระบี่ ได้รวม 11,970 ไร่ โดยในปี 2564 และปีต่อ ๆ ไป ส.ป.ก. ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามเจตนารมณ์และภารกิจในการจัดสรรที่ดินทำกิน ส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนเงินทุน สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แก่เกษตรกร เพื่อความยั่งยืน และทำให้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็น “แผ่นดินทองทำ” ต่อไป

https://drive.google.com/file/d/1TiVGFKVRrSwC_flwtkkammpwfc7n_lT2/view

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *