รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ธรรมนัส พรหมเผ่า และคณะ ตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมเร่งช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ เยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) บ้านหนองปลาหมอ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 12.20 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมเร่งช่วยเห miลือมอบถุงยังชีพ เยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) และให้ขวัญกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบภัย โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานสรุปความเป็นมานายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15,16,17 ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในฐานะผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภชน์ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารจัดการน้ำสำนักงานชลประทานที่ 4 (ผู้กล่าวถึงมูลเหตุของการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ บ้านหนองปลาหมอ บริเวณวัดคลองกระจง ผนวกกับผนังกั้นน้ำ ริมน้ำแม่นัำยม พังชำรุดเสียหาย ส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร) ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางกรรณิการ์ พึ่งเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสิริญา โภชน์เจริญ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กลุ่มตรวจและประสานราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ร่วมติดตามคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ ณ บ้านหนองปลาหมอ หมู่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.