ก้าวสู่ทศวรรษใหม่กับสํานักงาน ป.ป.ส. THE NEXT DECADE, THE NEXT ONCB.

ยาเสพติด ภัยคุกคามของสังคม เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกับการจัดการปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงใช้แนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน 28 หน่วย โดยบูรณาการแผน งบประมาณ และการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จนถึงการติดตามประเมินผล

กว่า 40 ปีในการดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด วันนี้สานักงาน ป.ป.ส. ได้ก้าวไปสู่อีกขั้นภายใต้ แนวคิด “ก้าวสู่ทศวรรษใหม่กับสํานักงาน ป.ป.ส.” THE NEXT DECADE, THE NEXT ONCB. โดยกําหนดจุดเน้นในการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

1. บูรณาการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยภาคี

2. พัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญ อย่างมีประสิทธิภาพ

3. มีความก้าวหน้าที่จะพัฒนาหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

4. สร้างความสามัคคีภายในองค์กรเพื่อการทํางานเป็นทีม

5. มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชน

บุคลากรของ สํานักงาน ป.ป.ส. พร้อมที่จะเดินหน้า เพื่อเป้าหมายเดียวกัน และพร้อมเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ แนวคิด “ก้าว สู่ทศวรรษใหม่กับสํานักงาน ป.ป.ส.”

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

จัดทำโดย บริษัท มากมิตรโปรดักชั่น จำกัด

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.