ตัดสินการประชันภาพ Amazing 4 Stations 4 All

เมื่อวันศุกร์ที่  10  มกราคม  2563  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกภาพ จากผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Amazing 4 Stations 4 All

มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 150 ท่าน ส่งภาพสถานีอิสรภาพ    93 ภาพ, ภาพสถานีสนามไชย   103 ภาพ, ส่งภาพสถานีสามยอด     84 ภาพ, ส่งภาพสถานีวัดมังกร   103 ภาพ รวมภาพทั้งหมด   383 ภาพ

รายนามคณะกรรมคัดเลือกการประชันภาพ Amazing 4 Stations 4 All

1.คุณอัลวิน จี   รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)

2.คุณสรลักษณ์  โสตถิโยธิน   ผู้อำนวยการกองสถาปัตยกรรม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

3.คุณรติวัณณ  บุญประคอง  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

4.คุณสวัสดิ์  ปฏิภาณประเสริฐ  ประธานสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

ผู้ชนะเลิศการประชันภาพ Amazing 4 Stations 4 All

สถานีอิสรภาพ คุณเอกรินทร์  เอกอัจฉริยะวงศ์

สถานีสนามไชย  คุณวีระยุทธ  พิริยะพรประภา

สถานีสามยอด  คุณสมบัติ  รัตนโรจน์มงคล

สถานีวัดมังกร คุณนุชรี  ขันทนันท์

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.